அல்லேலூயா ஸ்தோத்திரம் – Allelujah sthothiram

அல்லேலூயா ஸ்தோத்திரம்
இயேசு கிறிஸ்துவுக்கே (2)
அல்லேலூயா ஸ்தோத்திரம்
நித்திய பிதாவுக்கே
அல்லேலூயா ஸ்தோத்திரம்
பரிசுத்த ஆவிக்கே (2)

Leave a Comment