அவர் சமுகம் என் சந்தோஷமே – Avar Samugam En Santhosamae Lyrics

அவர் சமுகம் என் சந்தோஷமே
அது நிறைவான சந்தோஷமே
என் பாத்திரம் நிரம்பி நிரம்பி வழியுதே
ஆனந்தம் பேரானந்தமே

Leave a Comment