இயேசுவின் இரத்தம் வெண்மை -Yesuvin Ratham Venmai song

பல்லவி
இயேசுவின் இரத்தம் வெண்மையாக்குதே!
என் நல் நேசர்
சரணங்கள்
1. பாவியை மீட்கப் பரலோகம் விட்ட – இயேசுவின்
2. லோகத்தின் துன்பத்தை பாவிக்காய்ச் சகித்த – இயேசுவின்
3. பாவியின் பாரங்கள் யாவையும் நீக்கும் – இயேசுவின்
4. பாவத்தால் அதிக வாதைப்பட்டோரை – இயேசுவின்

Leave a Comment