கருணையின் சாகரமே – KARUNAIYIN SAGARAME

1.கருணையின் ஸாகரமே சோகக் கொடும் வெயிலேறிடும்போள்
மேஹத்தின் தனலருகில் என்னே சாந்துனமாய் நடத்தும் (2)

க்ருபயருள்கா க்ருபயருள்கா அளவென்யே பகர்ந்நீடுகா
இ பூவிலே யாத்ரயதில் தெய்வ க்ருப யருள்கா – (2)

2.சோதன பெருகிடும் போள் என்றே மானசம் தளர்ந்நிடாதே (2)
சாஸ்வத புஜமதினால் என்னே சாந்துனமாய் நடத்தும் (2) -க்ருபயருள்கா

3.பரனே நீ வந்நீடும் போள் ஞானும் பரம சீயோன் சேருமே (2)
மகிமயில் காணும்வரே என்னே சாந்துனமாய் நடத்தும் (2) -க்ருபயருள்கா

4.கூரிருள் தாழ்வரயில் என்றே பாதங்ஙள் இடறிடாதே
அக்கினி தூணின் ப்றபயால் என்னே சாந்துனமாய் நடத்தும் (2) -க்ருபயருள்கா

5.ரோகங்ஙள் பீடகளும் நிந்ந பரிகாசம் ஏறிடும்போள்
அமித பெலன் அருளி என்னே சாந்துனமாய் நடத்தும் (2) -க்ருபயருள்கா

6.உற்றவர் பெந்துக்களும் எல்லா ஸ்நேகிதரும் வெறுக்கில்
ஸ்நேஹத்தின் ஆழமதில் ஞானும் நிமஞ்ஞனாய் தேர்ந்நீடுவான் (2) -க்ருபயருள்கா

7.லோகத்தே மரடுந்நீவான் எல்லாம் சேதமெனன் னெண்ணிடுவான்
லோகத்தே ஜெயிச்சவனே நின்னில் அபயம் ஞான் தேடிடுன்னு (2)-க்ருபயருள்கா

1.Karunayin sagarame shokakodum veyileridumpol
Meghathin thanalaruli enne saanthunamay nadathum

Kripayarulka kripayarulka alavenye pakarnniduka
Ie bhuvilen yathrayathil daiva’krupa’arulka

2.Sothana perugidum pol endre manasam thalarnnidathae
saasvadha bujamathinaal enne saanthunamay nadathum- Kripayarulka

3.Paranae nee vannidum pol njyanum parama seeyon serumae
Magimayil kaanum varae enne saanthunamay nadathum

4.Kurirul thazvaryil ente padangal idaridathe
Agnithunin phrabhayal enne saanthunamay nadathum -Kripayarulka

5.Rogangal peedakalum ninda parihasam eeridumpol
Amitha belan aruli enne saanthunamay nadathum – Kripayarulka

6.Uttaver bhendukalum ella snehitharum verukil
Snehathin aazamathil njanum Nimajanay thernniduvan – Kripayarulka

7.Lokathe maranniduvan ellam chedha’menn’enniduvan
Lokathe jaychavane ninnil Abhayam njan thedidunnu -Kripayarulka

Leave a Comment