உன்னதமானவரே உறைவிடமானவரே

உன்னதமானவரே உறைவிடமானவரே
உமக்கே எங்கள் ஆராதனை-2

கர்த்தாவே உம்மை தேடுவோர்க்கு
நன்மைகள் ஒன்றும் குறைவுபடாது-2

முழு உள்ளத்தோடு உம்மை நேசித்தால்
வாழ்வெல்லாம் விடுதலை விடுதலையே-2-உன்னதமானவரே

1.சூழ்ந்து காக்கும் கேடகமே
தாங்கி நடத்தும் நங்கூரமே-2
குடும்பமாய் உம்மை போற்றி புகழ்வோம்
கர்த்தாவே உம்மை சார்ந்து கொள்வோம்-2-உன்னதமானவரே

2.வாதைகள் எங்களை அணுகிடாது
பொல்லாப்பு ஒருபோதும் நேரிடாது-2
வழிகளிலெல்லாம் எங்களை காத்திட
பரலோக தூதர்கள் தந்தீரையா-2-உன்னதமானவரே

Leave a Comment