கர்த்தாவே நீர் என்னை – Karthavae Neer Ennai

கர்த்தாவே நீர் என்னை – Karthavae Neer Ennai

கர்த்தாவே நீர் என்னை
ஆராய்ந்து அறிகிறீர்
கர்த்தாவே நீர் என்னை
தூரத்தில் இருந்தும் அறிகிறீர்-2

நான் நடந்தாலும்
நான் இருந்தாலும்
என் வழிகளை நீர் அறிவீர்-2-கர்த்தாவே

1.தாயின் கர்ப்பத்தில் உருவாக்கினீர்
கர்ப்பத்திலே என்னை ஆதரித்தீர்
வாயில் சொல் பிறவா முன்னமே
பெயர் சொல்லி அழைத்தவரே-2

நான் விழுந்தாலும்
நான் எழுந்தாலும்
என் வழிகளை நீர் அறிவீர்-2-கர்த்தாவே

2.அநாதி சிநேகத்தால் சிநேகித்தீரே
காருண்யத்தால் என்னை இழுத்துக்கொண்டவரே
ஆராய்ந்து முடியாத அதிசயங்கள்
என் வாழ்வில் செய்பவரே-2

நான் விழுந்தாலும்
நான் எழுந்தாலும்
என் வழிகளை நீர் அறிவீர்-2-கர்த்தாவே

Neer Ariveer | Angella Nishani Dinesh | Latest Tamil Christian Song

Leave a Comment