காரியம் மாறுதலாய் முடியும்

காரியம் மாறுதலாய் முடியும்
நம் கர்த்தரின் கரமதை செய்யும்-2
நம் தேசத்தின் சிறையிருப்பை
மாற்றிடும் காலமிதுவே-2

எழுந்து வா ஜெபித்திட எழுந்து வா துதித்திட-2
நாம் ஜெபித்திட நாம் துதித்திட
சிறையிருப்பு மாறிடும்-2

1.துதித்திட கதவுகள் திறக்கும்
தூதர் சேனை வந்திறங்கும்-2
கட்டுக்கள் யாவும் அறுந்திடும்
கதவுகளெல்லாம் திறந்திடும்-2 -எழுந்து வா ஜெபித்திட

2.ஜெபித்திட அக்கினி இறங்கும்
கர்த்தரின் வல்லமை விளங்கும்-2
பாகாலின் ஆவிகள் அழியும்
தேசம் தேவனை அறியும்-2 -எழுந்து வா ஜெபித்திட

3.சத்துருவின் கோட்டைகள் தகர்ந்திடும்
சாத்தானின் இராஜ்ஜியம் அழிந்திடும்-2
தேவனின் இராஜ்ஜியம் வளர்ந்திட
தேவ சபைகள் பெருகிடும்-2 -எழுந்து வா ஜெபித்திட

Leave a Comment