ஆனந்த களிப்புள்ள உதடுகளால்-Aanandha Kalippulla

ஆனந்த களிப்புள்ள உதடுகளால்
போற்றிப் புகழ்கின்றேன் – 2
அறுசுவை உணவு உண்பது போல்
திருப்தி அடைகிறேன், தினமும் துதிக்கிறேன்
1. மேலானது உம் பேரன்பு
உயிாினும் மேலானது -2
உதடுகள் துதிக்கட்டும்
உயிருள்ள நாளெல்லாம் – 2
உயிருள்ள நாளெல்லாம் – ஆனந்த
2. தேவனே நீா் என் தேவன்
தேடுவேன் ஆவா்வமுடன் – 2
மகிமை வாஞ்சிக்கின்றேன்
உம் வல்லமை காண்கின்றேன் – 2
வல்லமை காண்கிறேன் – ஆனந்த
3. நீா்தானே என் துணையானீ்ா
உம் நிழலில் களிகூறுவேன் – 2
உறுதியாய்ப் பற்றிக்கொண்டேன்
உம் வலக்கரம் தாங்குதையா – 2
வலக்கரம் தாங்குதையா – ஆனந்த

Aanandha Kalippulla Udhadugalaal
Pottri Pugazhgindren – 2
Arusuvai Unavu Unbadhupol
Thirupthi Adaigindrean – 2
Dhinamum Thuthikkraen
Aanandha Kalippulla Udhadugalaal
Pottri Pugazhgindren – 2
Melanadhu Um Paeranbu
Uyirinum Melanadhu – 2
Udhadugal Thuthikkattum
Uyirulla Naalellaam – 2
Uyirulla Naalellaam
Aanandha Kalippulla Udhadugalaal
Pottri Pugazhgindren
Devane Neer En Devan
Theduvaen Aarvamudan – 2
Magimai Vanjikkiraen
Vallamai Kaangindraen – 2
Vallamai Kaangindraen
Aanandha Kalippulla Udhadugalaal
Pottri Pugazhgindren
Neerthanae En Thunaiyaneer
Um Nizhalil Kalikooruvaen – 2
Urudhiyaai Pattrikkondaen
Um Valakkaram Thangudhaiya – 2
Valakkaram Thangudhaiya
Aanandha Kalippulla Udhadugalaal
Pottri Pugazhgindren – 2
Arusuvai Unavu Unbadhupol
Thirupthi Adaigindrean – 2
Dhinamum Thuthikkraen
Aanandha Kalippulla Udhadugalaal
Pottri Pugazhgindren – 2

Leave a Comment