ஒன்றாய் சேர்ந்து பாடுவோம் -ONTRAI SERNTHU PAADUVOM

ஒன்றாய் சேர்ந்து பாடுவோம்
மன்னவரை வாழ்த்துவோம்
விண்ணும் மண்ணும் போற்றும் நல்ல தேவனவர்
வாழ்வின் பாதை மாற்றவே
ஒளியாய் உலகில் வந்தாரே
வானாதி வானம் போற்றும் கர்த்தரவர்
ஏழ்மை கோலமாய் அவதரித்தார்
தாழ்மை என்னவென்று கற்று தந்தார்
தம் வாழ்வை மாதிரியாய் காட்டி தந்த தெய்வம்
ஒருவர் ஒருவரே
உன் வாழ்வை நேராக மாற்ற வல்லவர்
இரட்சகர் அவரே

லலலாலலாலலா

அன்பின் மாதிரி ஆனவர்
அழகில் என்றென்றும் சிறந்தவர்
உலகின் பாவம் போக்கும் இரட்சகர்
இன்று பிறந்தார் – ஏழ்மை

தூதர்கள் சூழ்ந்து பாடிட
மேய்ப்பர்கள் வந்து பணிந்திட
வானோர் போற்றும் உன்னதர்
இன்று பிறந்தார் – ஏழ்மை

D#m
ஒன்றாய் சேர்ந்து பாடுவோம்
G#m D#m
மன்னவனை வாழ்த்துவோம்
B
விண்ணும் மண்ணும் போற்றும்
A#m
நல்ல தேவன் அவர்

D#m
வாழ்வின் பாதை மாற்றவே
G#m D#m
ஒளியாய் உலகில் வந்தாரே
B
வானாதி வானம் போற்றும்
A#m
கர்த்தர் அவர்
F# C#
ஏழ்மைக் கோலமாய் அவதரித்தார்
F# C#
தாழ்மை என்னவென்று கற்றுத்தந்தார்
B G#m
தம் வாழ்வை மாதிரியாய் காட்டித்
C# A#m
தந்த தேவன் ஒருவர் ஒருவரே
B G#m
நம் வாழ்வை இனிதாக மாற்ற வல்ல
C# A#7
இரட்சகரும் அவரே

D#m C#
அன்பின் மாதிரியானவர்
D#m C#
அழகில் என்றென்றும் சிறந்தவர்
G#m C#
உலகின் பாவம் போக்கும் இரட்சகர்
A#7
இன்று பிறந்தார்


D#m C#
தூதர்கள் சூழ்ந்து பாடிட
D#m C#
மேய்ப்பர்கள் வந்து பணிந்திட
G#m C#
வானோர் போற்றும் உன்னதர்
A#7
இன்று பிறந்தார்

Leave a Comment