ஜீவனை விட தேவனை – Jeevanai Vida Devanai

ஜீவனை விட தேவனை நேசிக்கணும்- இந்த
செல்வத்தை விட கர்த்தரை நேசிக்கணும் – தம்பி
அப்போ சாத்தானை ஓட ஓட தொரத்தலாம்
அவன் சேனைகளை அடியோட அகற்றலாம்
போராடு…தைரியமாய் போராடு..
வெற்றி நிச்சயம்
விடுதலை சத்தியம்
ஜீவனை விட தேவனை நேசிக்கிறேன் – இந்த
இந்த செல்வத்தை விட கர்த்தரை நேசிக்கிறேன் – நான்
அதனால்.. சாத்தானை ஓட ஓட தொரத்துவேன்
அவன் சேனைகளை அடியோட அகற்றுவேன்
போராடுவேன்..தைரியமாய் போராடுவேன்
வெற்றி நிச்சயம்
விடுதலை சத்தியம்

Leave a Comment